Let op: Vanwege de vernieuwing van Arbomeester moeten alle QuickScans voor 1 november afgerond zijn anders worden deze niet meegenomen in de nieuwe Arbomeester.

Over deze site

Inloggen

Indien u via een e-mailbericht bevoegdheden in het kader van de Arbomeester hebt toegewezen gekregen op werkgeversniveau of op schoolniveau, adviseren wij u om deze pagina zorgvuldig door te lezen.
Om in te loggen in de Arbomeester klikt u in het linkermenu op ‘Aanmelden gebruiker’. Op het vervolgscherm (Overzichtsscherm) klikt u op de rol waarvoor u bevoegdheden zijn toegekend, en kunt u aan de slag binnen de Arbomeester.

Algemeen

Om alle risico’s in en om uw school te inventariseren en te evalueren maakt u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers is immers essentieel.
Om besturen en scholen te ondersteunen bij het opstellen van de RI&E is sinds 2007 het digitaal instrument Arbomeester ontwikkeld. Hét branche-erkende risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het primair onderwijs.
Met behulp van Arbomeester kunt u zelfstandig aan de slag met de inventarisatie en analyse van arborisico´s en daarop uw arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

Voert u een RI&E uit met Arbomeester, dan voldoet u tevens aan de actuele arbowetgeving en de daaruit voortvloeiende arbonormen voor het primair onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus PO.

Reacties, suggesties en opmerkingen vanuit het onderwijsveld én voortschrijdend inzicht hebben ervoor gezorgd dat er nu een betere versie van Arbomeester is.
Deze verbeterde versie wordt eveneens door het Vervangingsfonds gratis aangeboden.

Veranderingen in de Arbomeester

Zorgplicht ten aanzien van de leerlingen in een aparte ‘Kindmodule’

Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft u zorgplicht ten aanzien van de kinderen. De Arbomeester is geschikt om uitvoering te geven aan de wettelijk verplichte RI&E ten aanzien van werknemers.
Kinderen vallen buiten de werkingssfeer van de arbowet en daarmee dus ook buiten de werkingssfeer van de RI&E. Het is echter ten zeerste aan te bevelen om ook de (sociale) veiligheid van de kinderen bij de inventarisatie te betrekken. Hieraan kunt u voldoen door eveneens de ‘Kindmodule’ binnen Arbomeester te gebruiken. De ‘Kindmodule’ is ontwikkeld in samenwerking met VeiligheidNL (voorheen Consument & Veiligheid).
VeiligheidNL adviseert om jaarlijks alle ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden op veiligheid te beoordelen. Elk gebouw of omgeving, nieuw of oud, verandert immers voortdurend. Daarnaast worden de ruimtes vaak ook gedeeld met andere organisaties zoals de kinderopvang. Een jaarlijkse inventarisatie en soms afstemming met de andere gebruikers kan dan noodzakelijk zijn.

Unieke werkgeverscode

Kon van de ‘oude’ Arbomeester iedereen gebruik maken, de Arbomeester is niet voor een ieder vrij toegankelijk. Om gebruik te maken van Arbomeester heeft u eenmalig een unieke werkgeverscode van het Vervangingsfonds ontvangen. Met deze code kunt u bevoegdheden toekennen aan een persoon binnen uw (werkgevers)organisatie.

Aanmelden gebruiker op werkgeversniveau

De werkgever voert de RI&E zelfstandig uit of verleent/delegeert bevoegdheden op werkgeversniveau aan personen die vervolgens (mede)verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de RI&E. Denk hierbij aan een bovenschoolsmanager, directeur, P&O functionaris en externe arbodeskundige.

Aanmelden gebruiker op schoolniveau

De werkgever of degene die u bevoegdheden op werkgeversniveau heeft toegekend, wenst dat u de RI&E (zelfstandig) uitvoert. Of u verleent/delegeert bevoegdheden op schoolniveau aan bijvoorbeeld directeuren, preventiemedewerkers of externe arbodeskundige. Deze personen maakt u (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E.

Mijn Portal

Dit is uw persoonlijke werkomgeving. Op deze pagina ziet u de aan u toegekende bevoegdheden. Ook kunt u hier uw persoonsgegevens aanpassen en uw mailberichten inzien.

Automatische koppeling scholen aan werkgever

Binnen Arbomeester zijn de scholen automatisch gekoppeld aan de desbetreffende werkgever.

Oefen-RI&E

Om er even in te komen biedt de Arbomeester een oefen-RI&E aan.
In de oefen-RI&E is het niet nodig dat u zich aanmeldt. De aangeschreven Quickscan deelnemers, inventarisatieassistent of externen zullen nooit een mailbericht ontvangen. De oefen-RI&E wordt niet opgeslagen.

Rangschikken van arborisico’s

De methodiek voor het rangschikken van arborisico’s met behulp van Fine & Kinney is vervallen. In de Arbomeester is het rangschikken van deze risico’s door een team van deskundigen al voor u uitgevoerd. Dit bespaart u met name veel tijd bij het uitvoeren van de RI&E.
Ook voor de Kindmodule heeft deze rangschikking plaatsgevonden.

Algemene uitgangspunten voor het uitvoeren van een RI&E

Een beschrijving van de algemene uitgangspunten voor het uitvoeren van een RI&E treft u hier aan.

Let op!

Hoewel de Arbomeester de meest voorkomende risico’s inventariseert, is het ondoenlijk alle denkbare risico’s op te nemen. Een RI&E is pas compleet als alle risico’s binnen uw instelling volledig en betrouwbaar in kaart gebracht zijn, u in een plan van aanpak maatregelen heeft opgenomen en de RI&E met het plan van aanpak is getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst (tenzij u in aanmerking komt voor vrijstelling van toetsing). De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor alle risico’s op school.